• สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบชุดตู้ยาโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง
  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบชุดตู้ยาโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง
 • Ya&You - SET Social Impact Day 2019
  Ya&You - SET Social Impact Day 2019
 • บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จำกัด : ร่วมสนับสนุนตู้ยา 55 ตู้
  บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จำกัด : ร่วมสนับสนุนตู้ยา 55 ตู้
 • อบรม โครงการตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ (จ.ตาก)
  อบรม โครงการตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ (จ.ตาก)
 • ข่าวข้น คนสำคัญ :: โครงการตู้ยาโรงเรียน
  ข่าวข้น คนสำคัญ :: โครงการตู้ยาโรงเรียน
 • มูลนิธิ วพย. น้อมเกล้าฯ ถวาย ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
  มูลนิธิ วพย. น้อมเกล้าฯ ถวาย ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
 • พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • มูลนิธิ วพย. จับมือเนคเทค : ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเว็บไซต์ “ยากับคุณ”
  มูลนิธิ วพย. จับมือเนคเทค : ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเว็บไซต์ “ยากับคุณ”
 • ดาวน์โหลด โบรชัวร์
  ดาวน์โหลด โบรชัวร์
 • YaAndYou
 • school-medicines.com
 • internet map
 • ยาแอนด์ยู วิกิ เรียนรู้และแบ่งปัน ร่วมสร้างสรรค์ข้อมูลสุขภาพ
 • YaAndYou Social Network
 • YaAndYou Mobile application
กิจกรรม
ชุดหลักสูตรระยะสั้น การจัดการข้อมูลด้านยาเพื่อพัฒน..

Main Content

ชุดหลักสูตรระยะสั้น การจัดการข้อมูลด้านยาเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพบริการของโรงพยาบาล

หลักการและเหตุผล

ในสภาวะปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมในระบบสุขภาพของไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แรงกดดันจากการ เปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินจากเดิมที่เป็นแบบปลายเปิด เปลี่ยนเป็นแบบปลายปิดส่งผลให้ผู้บริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาลต่างๆ ต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของบริการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ในขณะเดียวกัน การควบคุมค่าใช้จ่าย การลดต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลไม่สามารถละเลยได้

ยาเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ ซึ่งมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูง และมีผลกระทบอย่างมากต่องบดุลของโรงพยาบาล การนำข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบยามาใช้เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ และการบริการผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ ที่ตรงจุดตรงประเด็นจะเป็นเครื่องมือ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาล

แม้ในปัจจุบันโรงพยาบาลแทบทุกแห่งมีระบบคอมพิวเตอร์ใช้ในการบริการผู้ป่วย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่พบว่า มีโรงพยาบาลเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยามาใช้สนับสนุนการตัดสินใจทางนโยบายได้อย่างต่อเนื่อง ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา จึงจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการจัดการข้อมูลด้านยา และนำข้อมูลป้อนกลับเหล่านี้ไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางนโยบาย นอกจากนี้ผู้จัดอบรมยังหวังว่าจะเกิดการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการข้อมูลด้านยาของโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานที่ยั่งยืนของโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์
การจัดชุดหลักสูตรอบรมนี้จึงมีขึ้นเพื่อช่วยโรงพยาบาลพัฒนาศักยภาพการใช้งานข้อมูลของโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม

 1. เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วในโรงพยาบาลมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางนโยบาย และการปฏิบัติ
 2. เข้าใจตัวข้อมูล กระบวนการเชื่อมโยงข้อมูล ปัญหาเกี่ยวกับระบบข้อมูลที่อาจพบในการจัดการข้อมูลของโรงพยาบาลตนเอง
 3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินในทางการบริหาร และการบริการผู้ป่วย
 4. สามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์ได้ตรงประเด็นและน่าสนใจ ตลอดจนนำผลที่ได้มาสร้าง กลยุทธ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบยา

 

 
 
ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.), มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)
เลขที่ 1/19 ซอย หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ 1/1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Copyrignt © 2021 :: www.phared.org :: www.psyric.info :: All Right Reserved
::WCAG 2.0 Congratulations! (Level AAA) ! W3C CSS Validator Congratulations! CSS level 3 ! Valid XHTML 1.0 Transitional::