• สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบชุดตู้ยาโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง
  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบชุดตู้ยาโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง
 • Ya&You - SET Social Impact Day 2019
  Ya&You - SET Social Impact Day 2019
 • บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จำกัด : ร่วมสนับสนุนตู้ยา 55 ตู้
  บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จำกัด : ร่วมสนับสนุนตู้ยา 55 ตู้
 • อบรม โครงการตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ (จ.ตาก)
  อบรม โครงการตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ (จ.ตาก)
 • ข่าวข้น คนสำคัญ :: โครงการตู้ยาโรงเรียน
  ข่าวข้น คนสำคัญ :: โครงการตู้ยาโรงเรียน
 • มูลนิธิ วพย. น้อมเกล้าฯ ถวาย ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
  มูลนิธิ วพย. น้อมเกล้าฯ ถวาย ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
 • พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • มูลนิธิ วพย. จับมือเนคเทค : ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเว็บไซต์ “ยากับคุณ”
  มูลนิธิ วพย. จับมือเนคเทค : ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเว็บไซต์ “ยากับคุณ”
 • ดาวน์โหลด โบรชัวร์
  ดาวน์โหลด โบรชัวร์
 • YaAndYou
 • school-medicines.com
 • internet map
 • ยาแอนด์ยู วิกิ เรียนรู้และแบ่งปัน ร่วมสร้างสรรค์ข้อมูลสุขภาพ
 • YaAndYou Social Network
 • YaAndYou Mobile application
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม

Main Content

กิจกรรม

มูลนิธิดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา และการเผยแพร่ความรู้ทั้งด้านยาและสุขภาพ กับด้านระบบยาและระบบสุขภาพ โดยเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนา กับการสร้างองค์ความรู้ และการนำความรู้นั้นไปใช้ และพัฒนากลไกข้อมูลป้อนกลับสู่การวิจัยและการสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมหลักที่มูลนิธิดำเนินการ ประกอบด้วย

1.ด้านความรู้สู่ประชาชน : 

 • เว็บไซต์ “ยากับคุณ” (Ya&You) เพื่อประชาชนทั่วไปได้ใช้สืบค้นข้อมูล และรับทราบความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาและการดูแลสุขภาพ (โดยความร่วมมือกับ NECTEC) 
 • การอบรมความรู้เรื่องยา จัดขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และผู้สนใจในหน่วยงานต่างๆ

 

2. ด้านสนับสนุนการพัฒนาระบบในสถานพยาบาล : 

 • วิเคราะห์การใช้ยา เพื่อสนับสนุนการใช้ยาอย่างเหมาะสมในโรงพยาบาล 
 • พัฒนาระบบ CQ-Care-DM โดยการจัดการระบบสารสนเทศสนับสนุนการรักษาและดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร 
 • คิดค้น วิจัย และสนับสนุนการใช้ตัวชี้วัดระบบยาของโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
 • จัดหลักสูตรอบรมการวิเคราะห์การใช้ยาในระดับโรงพยาบาล 

 

3. ด้านสนับสนุนนโยบายบนฐานความรู้ : 

 • พัฒนาระบบสารสนเทศคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา (drug quality information system) ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region) 5 ประเทศ (โดยร่วมมือกับองค์กรมาตรฐานคุณภาพยาของสหรัฐอเมริกา--United States Pharmacopeia) 
 • ศึกษาอุปทานและการกระจายของยาสำหรับโรคไข้หวัดนก 
 • ศึกษาเปรียบเทียบส่วนร่วมจ่ายค่ายาและบริการเกี่ยวกับยาใน 10 ประเทศ 

 

4.งานวิจัยอื่นๆ : 

 • ศึกษาระเบียบและการบริหารการจัดซื้อยา
 • สำรวจราคายา 
 • วิจัยและพัฒนามาตรฐานข้อมูลระบบยา เช่น รหัสยา (drug code) และเอกสารมาตรฐาน (standard documentation)
 • ศึกษาเปรียบเทียบระบบข้อมูลด้านยาของต่างประเทศ
 • ศึกษาเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดระบบยาของประเทศไทย ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ 

 

5.อื่นๆ : 

 • เป็นแหล่งฝึกงานนิสิตนักศึกษาทางด้าน pharmacy and health informatics 

 

 

 
 
ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.), มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)
เลขที่ 1/19 ซอย หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ 1/1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Copyrignt © 2021 :: www.phared.org :: www.psyric.info :: All Right Reserved
::WCAG 2.0 Congratulations! (Level AAA) ! W3C CSS Validator Congratulations! CSS level 3 ! Valid XHTML 1.0 Transitional::