• สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบชุดตู้ยาโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง
  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบชุดตู้ยาโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง
 • Ya&You - SET Social Impact Day 2019
  Ya&You - SET Social Impact Day 2019
 • บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จำกัด : ร่วมสนับสนุนตู้ยา 55 ตู้
  บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จำกัด : ร่วมสนับสนุนตู้ยา 55 ตู้
 • อบรม โครงการตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ (จ.ตาก)
  อบรม โครงการตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ (จ.ตาก)
 • ข่าวข้น คนสำคัญ :: โครงการตู้ยาโรงเรียน
  ข่าวข้น คนสำคัญ :: โครงการตู้ยาโรงเรียน
 • มูลนิธิ วพย. น้อมเกล้าฯ ถวาย ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
  มูลนิธิ วพย. น้อมเกล้าฯ ถวาย ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
 • พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • มูลนิธิ วพย. จับมือเนคเทค : ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเว็บไซต์ “ยากับคุณ”
  มูลนิธิ วพย. จับมือเนคเทค : ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเว็บไซต์ “ยากับคุณ”
 • ดาวน์โหลด โบรชัวร์
  ดาวน์โหลด โบรชัวร์
 • YaAndYou
 • school-medicines.com
 • internet map
 • ยาแอนด์ยู วิกิ เรียนรู้และแบ่งปัน ร่วมสร้างสรรค์ข้อมูลสุขภาพ
 • YaAndYou Social Network
 • YaAndYou Mobile application
กิจกรรม
ตัวชี้วัดระบบยาในโรงพยาบาล..

Main Content

ตัวชี้วัดระบบยาในโรงพยาบาล

ตัวชี้วัดจัดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนางาน โดยมีประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับระบบยาในโรงพยาบาลแล้ว ปัญหาสำคัญในการเก็บตัวชี้วัด คือการขาดตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานในระดับชาติ แม้ว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะมีตัวชี้วัดการทำงานในระบบยาซึ่งบอกถึงคุณภาพการบริหารจัดการ คุณภาพการให้บริการ และการติดตามการใช้ยาที่คล้ายคลึงกัน แต่ยังมีความแตกต่างในรายละเอียด เช่น นิยาม กรอบการวัด วิธีการเก็บข้อมูล และเกณฑ์ในการประเมินผล ส่งผลให้ไม่สามารถเทียบเคียง (benchmarking) กับโรงพยาบาลอื่นภายใต้ตัวชี้วัดเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ร่วมกันได้ รวมทั้งไม่สามารถรวบรวมข้อมูลที่แต่ละโรงพยาบาลมีเข้าด้วยกันเป็นข้อมูลระดับจังหวัด ภาค หรือระดับประเทศ

จากปัญหาข้างต้น ก่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาตัวชี้วัดระบบยาสำหรับโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ จัดให้มีการพัฒนาตัวชี้วัดระบบยาสำหรับสถานพยาบาลขึ้น ด้วยการระดมผู้เชี่ยวชาญทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบัติ จัดตั้งเป็นคณะทำงานและทำการหารือร่วมกัน เพื่อพัฒนาชุดตัวชี้วัดกลางที่สถานพยาบาลต่างๆสามารถนำไปใช้ หรือไปปรับใช้ได้ จากนั้นทำการคัดเลือกตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นบางส่วน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดพื้นฐานที่มีการเก็บข้อมูลอยู่แล้วในโรงพยาบาลต่างๆทุกระดับ เพียงแต่นำเสนอนิยาม ความครอบคลุมตลอดจนวิธีการเก็บข้อมูล เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมาทดลองใช้เก็บข้อมูลในการปฏิบัติงานของสถานพยาบาลที่ร่วมในโครงการ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลต่างขนาด ทั้งใหญ่ กลาง และเล็ก รวมทั้งมีการประเมินการใช้ตัวชี้วัด เพื่อทำการปรับปรุงและใช้เป็นต้นแบบสำหรับโรงพยาบาลทั่วประเทศ


ตัวชี้วัดพื้นฐานที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว ประกอบด้วย

 1. ระยะเวลารอรับยาเฉลี่ยผู้ป่วยนอก (มี 2 ตัวชี้วัดย่อย)
 2. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา (มี 12 ตัวชี้วัดย่อย)
 3. ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่พบประวัติอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ร้ายแรง
 4. จำนวนครั้งการเกิดแพ้ยาซ้ำ
 5. จำนวนเดือนสำรองคลัง
 6. จำนวนรายการยาขาด

 

นอกจากนี้ ยังมีตัวชี้วัดระบบยาตัวอื่นๆที่คณะทำงานพัฒนาขึ้น ซึ่ง ศสวย. จะนำมาทบทวน และทดลองใช้ในโรงพยาบาล เพื่อเผยแพร่ในโอกาสต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ ได้จาก
หนังสือ ตัวชี้วัดระบบยาในโรงพยาบาล
สั่งซื้อหนังสือตัวชี้วัดระบบยาในโรงพยาบาล .

 
 
ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.), มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)
เลขที่ 1/19 ซอย หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ 1/1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Copyrignt © 2021 :: www.phared.org :: www.psyric.info :: All Right Reserved
::WCAG 2.0 Congratulations! (Level AAA) ! W3C CSS Validator Congratulations! CSS level 3 ! Valid XHTML 1.0 Transitional::