• สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบชุดตู้ยาโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง
  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบชุดตู้ยาโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง
 • Ya&You - SET Social Impact Day 2019
  Ya&You - SET Social Impact Day 2019
 • บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จำกัด : ร่วมสนับสนุนตู้ยา 55 ตู้
  บริษัท สยามฟาร์มาชูติคอล จำกัด : ร่วมสนับสนุนตู้ยา 55 ตู้
 • อบรม โครงการตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ (จ.ตาก)
  อบรม โครงการตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ (จ.ตาก)
 • ข่าวข้น คนสำคัญ :: โครงการตู้ยาโรงเรียน
  ข่าวข้น คนสำคัญ :: โครงการตู้ยาโรงเรียน
 • มูลนิธิ วพย. น้อมเกล้าฯ ถวาย ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
  มูลนิธิ วพย. น้อมเกล้าฯ ถวาย ตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
 • พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  พิธีมอบตู้ยาและอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง” @ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • มูลนิธิ วพย. จับมือเนคเทค : ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเว็บไซต์ “ยากับคุณ”
  มูลนิธิ วพย. จับมือเนคเทค : ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเว็บไซต์ “ยากับคุณ”
 • ดาวน์โหลด โบรชัวร์
  ดาวน์โหลด โบรชัวร์
 • YaAndYou สืบค้นไวอุ่นใจเมื่อใช้ยา
 • ตู้ยาโรงเรียน ให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง
 • ร้านยาออนไลน์ แผนที่ร้านยา ค้นหาร้านยา
 • ยาแอนด์ยู วิกิ เรียนรู้และแบ่งปัน ร่วมสร้างสรรค์ข้อมูลสุขภาพ
 • YaAndYou Social Network
 • YaAndYou Mobile application
เกี่ยวกับเรา
องค์กร

Main Content

องค์กร

ฯพณฯ นายเกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการผู้ก่อตั้ง ประธานกิตติมศักดิ์ ฯพณฯ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย
 • องคมนตรี
 • นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
 • อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึษา ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
 • ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
 • อดีตปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
ศาสตราจารย์ ดร. ภักดี โพธิศิริ ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร. ภักดี โพธิศิริ
 • กรรมการ ป.ป.ช. (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)
 • อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาจารย์ มานิจ สุขสมจิตร รองประธานกรรมการ อาจารย์ มานิจ สุขสมจิตร
 • อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 • บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพพ์ไทยรัฐ
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ กรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ
 • คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
 • อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 • อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา
 • อดีตผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
 • อดีตรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ กรรมการ นายแพทย์ศุภชัย  คุณารัตนพฤกษ์
 • คณบดีบริหารกลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • อดีตอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ดร. จุฬารตั น์ ตันประเสริฐ กรรมการ ดร. จุฬารตั น์ ตันประเสริฐ
 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คุณนพเก้า สุจริตกุล กรรมการ คุณนพเก้า สุจริตกุล
 • ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ กรรมการและเลขาธิการ รองศาสตราจารย์
ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
 • ที่ปรึกษา ในคณะที่ปรึกษามาตรฐานสุขภาพโลก ของ USP
 • รองศาสตราจารย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อดีตผู้อำนวยการ ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา
 • อดีตอุปนายก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อดีตรองคณบดี วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภญ.อ.ดร. อินทิรา กาญจนพิบูลย์ กรรมการและเหรัญญิก ภญ.อ.ดร. อินทิรา กาญจนพิบูลย์
 • อาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ทีมงานของมูลนิธิประกอบด้วยนักวิชาการด้านยา นักวิชาการด้านสารสนเทศ ตลอดจนพนักงานด้านต่างๆทั้งทีมงานประจำและทีมงานตามโครงการ ซึ่งดำเนินงาน 3 กลุ่มตามความเชี่ยวชาญ คือ งานความรู้สู่ประชาชน งานสนับสนุนการพัฒนาระบบในสถานพยาบาล งานศึกษาวิจัยนโยบายและวิจัยด้านอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการจัดฝึกอบรมด้วย

 

มูลนิธิยังดำเนินงานร่วมกับองค์กรต่างๆภายนอก โดยดำเนินงานในรูปเครือข่าย และในรูปความร่วมมือต่างๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ United States Pharmacopeia (USP), International Network for Rational Use of Drugs (INRUD), ศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านนโยบายยา (คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและศูนย์ศึกษาสาธารณสุขนานาชาติและการพัฒนา มหาวิทยลัยบอสตัน) ตลอดจนเครือข่ายโรงพยาบาลและร้านยา

 

มูลนิธิเป็นศูนย์ความเป็นเลิศของเครือข่ายการประกันคุณภาพยาในภูมิภาคเอเชียของ United States Pharmacopeia

 
 
ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.), มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)
เลขที่ 1/19 ซอย หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ 1/1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Copyrignt © 2021 :: www.phared.org :: www.psyric.info :: All Right Reserved
::WCAG 2.0 Congratulations! (Level AAA) ! W3C CSS Validator Congratulations! CSS level 3 ! Valid XHTML 1.0 Transitional::